Jdi na obsah Jdi na menu
 


ostatní

Interní příkazy x Externí příkazy

Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.

Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP

Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC  Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT    Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB  Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK  Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS  Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL   Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD    Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP   Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR  Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK  Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS   Vymaže obrazovku.
CMD   Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR  Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP   Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY   Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE   Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL   Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR   Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY  Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO   Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
     vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE  Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT   Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC    Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND   Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR   Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT  Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE  Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO   Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
     řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP   Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF    Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL  Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD    Vytvoří složku.
MKDIR  Vytvoří složku.
MODE   Konfiguruje systémové zařízení.
MORE   Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE   Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH   Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE  Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD   Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT  Vytiskne textový soubor.
PROMPT  Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD  Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD    Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM   Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN   Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME  Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR  Smaže složku.
SET   Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT  Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT   Setřídí vstup.
START  Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST  Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME   Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE  Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE   Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE   Zobrazí obsah textového souboru.
VER   Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY  Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL   Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY  Kopíruje soubory a stromy složek.

Instrukční sada MS-DOS 6.22

interní příkazy

Příkazy pro práci se soubory
COPY    kopíruje soubory
DEL     maže soubory
REN     provádí přejmenování souboru
TYPE    vypíše obsah (textového) souboru

Příkazy pro práci s disky a adresáře
DIR    vypíše obsah adresáře
CD     nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře)
MD     vytvoří adresář
RD     vymaže prázdný adresář

Příkazy pro práci s datem a časem
DATE    čte a nastavuje systémové datum
TIME    čte a nastavuje systémový čas

Obecné řídící a konfigurační příkazy
BREAK    nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c)
CHCP    nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků
CLS     maže obsah textové obrazovky
CTTY    vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace
EXIT    ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu
LH     načte program do horní paměti (upper memory)
VER     zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS
VERIFY   zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů
VOL     zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo

Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi
PATH    Proměnná PATH (cesta) viz.dole
PROMPT   Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce
SET     definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty.

Příkazy pro činnost dávkových souborů
CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT    o nich až dáleExterní příkazy


Příkazy pro práci se soubory a adresáři:
MOVE    Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře
UNDELETE  Obnovuje vymazané soubory
XCOPY    Kopíruje celé adresářové struktury
REPLACE   Řídí nahrazování souborů
ATTRIB   Zobrazuje a upravuje atributy souborů
TREE    Zobrazuje adresářový strom disku
DELTREE   Maže celé adresářové stromy
RESTORE   Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU
FC     Porovnává obsah souborů
MSBACKUP  Zálohuje soubory a adresáře
SUBST    Vytváří umělý, virtuální disk
SHARE    Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů
EDIT    Spouští jednoduchý textový editor
EXPAND   Rozbaluje soubory

Příkazy pro práci s diskem
FORMAT    Formátuje disk nebo disketu
FDISK    Připravuje médium k formátování
UNFORMAT   Obnovuje data ztracená formátováním
LABEL    Připravuje disku jméno
SYS     Vytváří systémový disk
DISKCOPY   Kopíruje celé disky
DISKCOMP   Porovnává obsahy disků
CHKDSK    Kontroluje integritu souborů na disku
SCANDISK   kontroluje a opravuje chyby na disku
SMARTDRV   Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku
DEFRAG    Odstraňuje fragmentaci disku
DRVSPACE   Komprimuje disk

Příkazy pro práci s pamětí
MEM     Zkoumá obsah paměti počítače
MEMMAKER  Optimalizuje využití paměti
LOADFIX   Načítá program do horních 64 kB paměti

Klávesnice a obrazovka, národní nastavení
DOSKEY   Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker
KEYB    Zapíná na klávesnici národní sadu znaků
GRAPHICS  Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách
COUNTRY   Instaluje národní podporu

Periférie a komunikace
MODE    Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní
PRINT    Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí
MSCDEX   Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM
INTERLNK  Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM
INTERSVR  Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru

Ostatní externí příkazy a programy
MSD     Diagnostický test počítače
MORE    Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách
FIND    Systémový filtr, nalézá řetězce
SORT    Systémový filtr, třídí výstupy
POWER    Snižuje spotřebu energie procesoru
MSAV    Antivirový program
DEBUG    Ladicí a programovací prostředek
QBASIC   Programovací jazyk QuickBASIC
VSAFE    Rezidentní antivirový program
HELP    Nápověda MS-DOSu
FASTHLEP  Stručná nápověda MS-DOSu
FASTOPEN  Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim.
SETVER   Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy
CHOICE   Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí

Programová podpora Microsoft Windows
MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL     - nyní už zbytečné

Path

Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:\Windows\System32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:\>PATH C:; C:\Windows; C:\Windows\System32; C:\moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:\Windows, poté složka C:\Windows\System32 a nakonc C:\moje_slozka.